ZWIEDZENIE OMEGA I ZMIANA POGLADU NA TEMAT WCIELENIA CHRYSTUSA

 

Slawomir Gromadzki

 

“Już teraz mówię wam, że kiedy zostanę złożona w grobie, wielkie zmiany będą miały miejsce. Nie wiem kiedy odejdę, ale pragnę ostrzec wszystkich przed fortelami Diabła. Chcę, aby lud wiedział, że ostrzegłam ich w pełni przed moją śmiercią. Nie wiem dokładnie, jakie zmiany będą miały miejsce, ale wymysły Szatana wprowadzone zostaną wśród ludu. Powinni oni jednak wypatrywać każdego możliwego do przewidzenia grzechu, który Szatan będzie starał się unieśmiertelnić.” (Letter sent out by W.C. White, Elmshaven, Feb. 24, 1915. – This document is not found on the EGW CD-Rom)”.

“I tell you now, that when I am laid to rest, great changes will take place. I do not know when I shall be taken, but I desire to warn all against the devices of the devil. I want the people to know that I warned them fully before my death. I do not know especially what changes will take place, but Satan’s devices will be brought before the people. But they should watch every conceivable sin that Satan will try to immortalize.” [Letter sent out by W.C. White, Elmshaven, Feb. 24, 1915. – This document is not found on the EGW CD-Rom.]

 

“Jedna rzecz z pewnością wkrótce nastąpi – wielkie odstępstwo, które rozwija się i narasta, a będzie trwało tak długo, aż Pan zstąpi z niebios z okrzykiem. Mamy trzymać się mocno pierwszych zasad naszej denominacyjnej wiary i iść naprzód z mocą do rosnącej wiary. Zawsze mamy zachowywać wiarę udzieloną przez Świętego Ducha Boga od najwcześniejszych wydarzeń naszego doświadczenia aż do czasów obecnych” (Sanitarium, Cal., Dec. 4, 1905).

“One thing it is certain is soon to be realized,—the great apostasy, which is developing and increasing and waxing stronger, and will continue to do so until the Lord shall descend from heaven with a shout. We are to hold fast the first principles of our denominated faith, and go forward from strength to increased faith. Ever we are to keep the faith that has been substantiated by the Holy Spirit of God from the earlier events of our experience until the present time.”                         

 

Nawet nieadwentystyczny, ale anglikański teolog – Geoffrey J. Paxton, w swojej ksiażce The Shaking of Adventism nie pozostawia żadnych wątpliwości co do faktu, że nasz kościół przed rokiem 1950 wyznawał pogląd o przyjęciu przez Chrystusa grzesznej ludzkiej natury, i że zmiana nastąpiła w latach pięćdziesiątych. Oto kilka fragmentów wspomnianej książki, w których Paxton o tym wspomina:

 

“Froom uważał, że nastał czas na kolejny postęp w adwentyzmie poprzez pozbawione kompleksów wyznanie bezgrzesznej ludzkiej natury Chrystusa… Ważne jest, aby zauważyć, że nacisk jaki Froom kładł na poselstwo z 1888 roku związany był z katolickością a nie usprawiedliwieniem z wiary. A zatem pierwszym wydarzeniem o doniosłym znaczeniu w tym nowym okresie było koncentrowanie się na katolickości… Barnhouse i Martin byli zaskoczeni odpowiedziami jakie uzyskali na temat tych aspektów teologii, w odniesieniu do których Froom i Anderson zaprzeczyli jakoby adwentyzm zasadniczo nauczał o grzesznej ludzkiej naturze Chrystusa. Froom powiedział, że takie dewiacje cechowały jedynie obłąkane i skrajne ugrupowania istniejące w kościele”.

 

W przypisie 9 znajdującym się w tej samej ksiązce Paxton dodaje:

Historyczne fakty nie podtrzymują alibi Froom’a. Przed nastaniem lat pięćdziesiątych niemal wszyscy adwentystyczni autorzy nauczali o grzesznej ludzkiej naturze Chrystusa…”.

 

Fakty zatem są następujące: W 1915 roku, czyli w roku swojej śmierci, siostra White ostrzegła nas, że po jej śmierci dojdzie do odstępstwa. Z innych jej wypowiedzi wynika, że odstępstwo to miało mieć związek z bardzo ważną biblijną prawdą. Zresztą, jaką inną naukę mógłby przeciwnik prawdy zaatakować w tych ostatecznych czasach?

Stosunkowo niedługo po śmierci Ellen White kościół nasz zmienia stanowisko względem wcześniej powszechnie uznanej prawdy o przyjęciu przez Chrystusa naszej grzesznej natury. O człowieczeństwie zaś Chrystusa siostra White napisała, że “jest dla nas wszystkim“. Niepodważalne dowody potwierdzające tę zmianę poglądu odnośnie ludzkiej natury Chrystusa podaje wiele książek, m.in. wydana w 2005 roku przez sztandarowe adwentystyczne wydawnictwo Pacific Press książka prof. Zurcher’a “Touched with our feelings”.

 

Wiemy o tym, że diabeł zawsze starał się i nadal dąży do tego, by zachęcić nas do odrzucenia prawdy o niebiańskiej świątyni, Duchu Proroctwa, sabacie czy boskości Chrystusa i Ducha Świętego, ale choć osiągnął na tym polu pewne sukcesy, to dotyczą one pojedynczych osób. Nigdy zaś w odniesieniu do tych nauk nie udało mu się doprowadzić do tak daleko idących zmian jak to miało miejsce w przypadku prawdy o przyjęciu przez Zbawiciela grzesznego człowieczeństwa. Nie ulega wątpliwości, że znaczna większość przywódców, pastorów oraz członków kościoła utożsamia się z tym nowym i zmienionym poglądem. Ci zaś, którzy mają inne zdanie najczęściej, z znanych nam powodów, zachowują to w tajemnicy.

 

Gdy o tym myślę i pytam Pana, co mam z tym wszystkim zrobić, moja skoncentrowana na sobie egocentryczna natura podpowiada mi, że dla dobra kościoła, wygodniej jest nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków, nie narażać się i nie protestować, nawet w duchu miłości i wzajemnego poszanowania, no bo przecież musimy robić wrażenie zjednoczonego kościoła, który “ma świadectwo Jezusa”, a którym jest ”Duch Proroctwa”. Duch Proroctwa jednak zdaje się mieć nieco odmienne zdanie:

 

“Moje poselstwo dla was jest następujące: Nigdy więcej nie zgadzajcie się na to, by nie protestować, słysząc, że prawda jest wypaczana“.

“My message to you is this: No longer consent to listen without protest to the perversion of truth.” Special Testimonies” (Series B, No. 2, p. 15).

 

Ten sam anglikański teolog – Geoffrey Paxton w innej swojej książce rzuca nam wyzwanie, które zawarte jest w tytule jego książki: “Czy prawdziwi adwentyści w końcu powstaną?

 

Odpowiedź brzmi: Powstaną! (Obj. 18:1) Jest to tylko kwestia czasu :-).

 

Na mojej stronie www.zbawienie1.info znajduje się mnóstwo argumentów potwierdzających to, że aby móc nas zbawić, Chrystus musiał utożsamić się z naszą potrzebującą zbawienia grzeszną naturą, oraz że nauka ta stanowi podstawę najważniejszej biblijnej prawdy – poselstwa ewangelii.

 

“Froom thought it was time for Adventism to move forward again by an uninhibited confession of Christ’s sinless human nature… It is important to note that Froom’s emphasis concerning 1888 was catholicity and not justification by faith. Thus, the first event of great significance in the contemporary period was a focusing on catholicity… Barnhouse and Martin were surprised and somewhat impressed at the answers they received on these aspects of theology Froom and Anderson denied that Adventism had fundamentally taught either the sinful nature of Christ. Froom said that such deviations belonged to what he called the ‘lunatic fringe’ of the church. (9)”  “9. The historical facts will not support Froom’s alibi. Prior to the 1950’s almost all Adventist authors taught the sinful nature of Christ and His uncompleted work of atonement”.

 

Geoffrey J. Paxton, The Shaking of Adventism (Wilmington, DE: Zenith Publishers, Inc, 1977), p. 107:

https://www.salvation1.com/articles/other-articles/the-shaking-of-adventism/