NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

 

Jack Sequeira

 

W Efez 4:17-32 Paweł omawia nowe życie w Chrystusie. Aby prawidłowo zrozumieć znaczenie zwrotu „nowe życie w Chrystusie”, musimy najpierw zwrócić uwagę na bardzo ważną prawdę zawartą w Nowym Testamencie. Nowy Testament w języku oryginalnym używa dwóch wyrazów  dla określenia słowa „życie”. Jednym słowem było „zoe” a drugim „bios”. Według Greków te dwa słowa posiadały odmienne znaczenia. Bios oznacza nasze naturalne, biologiczne i kończące się śmiercią życie. Zoe zaś jest nieskończonym, nieograniczonym biegiem życia (życiem boskim i wiecznym).

My przychodzimy na świat wyłącznie z potępionym i śmiertelnym życiem bios, Chrystus natiomiast narodził się jako Istota z natury posiadająca boskie życie zoe, które zostało przy poczęciu za sprawą Ducha Świętego połączone z naszym reprezentacyjnym, smiertelnym i potępionym życiem bios, które na krzyżu zostało przez Boga w Chrystusie potepione i uśmiercone raz na zawsze (Rzym 8:3; Gal 3:13).

W rzeczywistości, bios jest podstawą każdej pogańskiej lub fałszywej religii, która stara się jedynie zmodyfikować bios tak aby życie to mogło podobać się Bogu (zbawienie z uczynków). Prawdziwe chrześcijaństwo zaś, nie opiera się na ludzkich wysiłkach, ale jest efektem przyjęcia daru nowego życia zoe w Chrystusie. Polega to na swego rodzaju wymianie, zgodnie z którą Bóg w Chrystusie bierze na siebie nasze stare potepione życie bios, ujarzmia je, potepia i usmierca, a w zamian daje nam również w Chrystusie nowe boskie i wieczne życie zoe. I to własnie z tego powodu NT uświadamia nam, że jako nawróceni chrześcijanie stajemy się „uczestnikami boskiej natury” (2Pt 1:4)!

Na krzyżu Chrystus dokonał dwóch rzeczy

  1. Uśmiercił nasze potepione i reprezentacyjne życie bios;
  2. Obdarował nas swoim wiecznym życiem zoe.

W rzeczywistości to boskie życie (zoe) jest najcenniejszym darem Boga dla ludzkości. Otwórz interlinearny przekład  NT (http://interlinearbible.org/1_john/5-11.htm ) lub (www.biblia-internetowa.pl/1Jan/5/11.html ) i przeczytaj uważnie 1 Jan. 5:11-13:

  1. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego.
  2. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.
  3. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny, (BW)

Ten kto „ma Chrystusa” ma nowe życie i nie jest to zmodyfikowane życie bios ale Zoe. Również w Ewangelii Jana 1:4 czytamy, że „w Nim [Chrystusie] było życie [zoe], a życie było światłością ludzi”. W tej samej Ewangelii Jana, np. w r. 10 i w. 10 Jezus mówi, że przyszedł, aby obdarować nas życiem (zoe):

  1. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
  2. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. (BW)

 

 

(Dalsze tłumaczenie pochodzi z tlumacza google, ale pomimo wad w wiekszosci przypadkow sens jest zrozumialy)

 

To, co chrześcijanin otrzymuje, gdy doświadcza nowego narodzenia. Nowe narodzenie nie modyfikacja stary jest ale odbiera zupełnie nowe życie, które pochodzi od Boga przez Ducha Świętego. Teraz, po otrzymaniu tego życia poprzez usprawiedliwienia przez wiarę, Paweł mówi Efezjan i przez nich nas w Liście do Efezjan 4:17-32, jak to nowe życie powinno nas kontrolować, powinny dominować nas, i jak to powinno zmienić nasz tryb życia zarówno jego motywacja i jego wydajność. Paweł nazywa to “nowy człowiek”, w przeciwieństwie do starego życia, które on nazywa “starym człowiekiem”.

 

Posłuchaj, co Paweł mówi początku w wersecie 17, gdzie zajmuje się wierzących, narodzonych na nowo chrześcijanami. Zwróć uwagę na wyrażenie “w Panu”. To, co jesteśmy w Chrystusie. Efezjan 4:17-18 ceny:

 

Więc mówię wam to, a nalegać na to w Panu, że trzeba dłużej żyć jak poganie, w marności ich myślenia. Oni są zaciemnione w zrozumieniu i oddzielona od życia Boga z powodu niewiedzy, która w nich z powodu stwardnienia ich sercach.

 

Paweł mówi tutaj, że w przeciwieństwie każdej innej religii człowieka, chrześcijaństwo nie jest modyfikacją starego życia, ale chrześcijaństwo jest chodzenie w Panu z nowego życia, które otrzymujemy z nowym doświadczeniem urodzenia. Mówi, że to nowe życie jest w całkowitej sprzeczności ze sposobem świecie. Apostoł Jan w 1 Jana 2:15 i 16 mówi nam, że podstawowe napędy ziemskie, nienawróconych człowiek, nawet religijnym człowiekiem, jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. To jest życie, życie BIOSIS, z którym się urodziliśmy.

 

Nie miłujcie świata ani nic w świecie. Jeśli kto miłuje świat, miłość Ojca nie ma w nim. Na wszystko w świecie – apetyt i grzesznego człowieka, pożądliwość oczu i chluby to, co ma i nie – nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.

 

Ale Ga 5:24 mówi nam, że dla nas produkować owoce Ducha – które są miłość, radość, pokój, cierpliwość – to tylko możliwe, jak my, chrześcijanie, uświadomić sobie, że my, ukrzyżowali ciało, zidentyfikowane się z krzyżem Chrystus i wszyscy jego namiętnościami i pożądaniami:

 

Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali grzeszną naturę z jego namiętnościami i pożądaniami.

 

Tak więc Paweł mówi tutaj w Liście do Efezjan: “Nie chodzić jak kiedyś i jak pogan.” Tutaj słowo “poganie” nie odnosi się do nie-Żyda, lecz do niewierzących. Mówi, że nie chodzić jako niewiernych, którzy (1) nie znają o zoe, nowe życie, które mamy w Chrystusie, i (2), których serca są zaciemnione, ponieważ odrzucili lub nie chcą uwierzyć w dobrą nowinę o zbawieniu . Proszę pamiętać, co Paweł mówi w 2 korynckimi 5:17:

 

Dlatego jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem stare przeminęło, wszystko stało się nowe!

 

BIOSIS został ukrzyżowany wraz z Chrystusem lub jego zrzeczenie się nastąpiło na krzyżu za nasze posłuszeństwo wiary Ewangelii, aw zamian za to musimy pozwolić nowe życie żyć w nas.

 

Paweł idzie w Efezjan 4:19 mówi

 

Utraciwszy całą czułość, oni [czyli pogan, niewierzący] nie oddali się zmysłowości, tak aby poddać się wszelkiej nieczystości z ciągłego pożądania na więcej.

 

Nasze życie chrześcijańskie musi być kompletna sprzeczność z ziemskich ludzi. Nic na świecie musi wkraść się w kościele. Między światem, który jest pod Szatana i Kościół, który pod sztandarem Chrystusa wznosi się krzyż Chrystusa, a Bóg nie chce niczego na świecie się wkradać do kościoła. Nasze życie musi być sprzeczność z życiem na świecie. Jesteśmy “solą ziemi”, a my jesteśmy tymi, którzy muszą odzwierciedlać Jezusa Chrystusa. Paweł mówi w Liście do Efezjan 4:20-24:

 

Ty jednak nie poznali Chrystusa w ten sposób. Na pewno słyszeliście o nim i uczono w nim zgodnie z prawdą, która jest w Jezusie. Uczono, w odniesieniu do swojego dawnego stylu życia, aby odłożyć swoją dawną postać, która jest uszkodzony przez jego zwodniczych pragnień, aby być nowy w postawie waszych umysłach, a przyoblec się w nowego człowieka, stworzone do być jak Bóg w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

 

Zapamiętaj sens swojego chrztu. Chrzest jest zawsze w Jezusie Chrystusie i Paweł w Liście do Rzymian 6 wyjaśnia, co to jest. Mówi, że my, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, którzy zostaliście ochrzczeni w Jego śmierci. Jego śmierć była dla grzechu. Rz 6:10:

 

Śmierć umarł, umarł dla grzechu raz na zawsze, ale życie żyje, żyje dla Boga.

 

Ponieważ złożyli w chrzcie przez wiarę do tej śmierci, musimy uznać siebie za martwych dla grzechu. Jak mówi Paweł w Liście do Rzymian 6:6,

 

Bo wiemy, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby ciało grzechu może być zlikwidowane, że nie powinniśmy już być niewolnikami grzechu ….

 

“Stary człowiek został ukrzyżowany, starego życia, BIOSIS został ukrzyżowany wraz z Chrystusem i w zamian nowe życie zostało przyjęte.” Pamiętaj, że stare życie nie żyje tylko przez wiarę. W rzeczywistości, wciąż jest w nas i, biorąc pod uwagę szanse, pragnie podnieść sobie znać tak, że może żyć powyżej i nie zważając na działanie Ducha w naszym życiu. Napomnienie Pawła jest “Nie na to pozwolić. Porzucić dawnego życia, przypomnieć sobie codziennie, kim jesteś jako chrześcijanin “Każdy chrześcijanin powinien przypomnieć sobie codziennie, że są one ukrzyżowany z Chrystusem. Że wciąż żyje, ale nie jest już to, że musi żyć, ale jest Chrystus, który żyje w nas.

 

Paweł w Liście do Rzymian 6:20 kontynuuje:

 

Kiedy byliście niewolnikami grzechu, twój były wolne od kontroli sprawiedliwości.

 

Wierzący ma tylko jedna naturę i że jest ciałem. Z tego mięsa, z tego życia BIOSIS, on jest w stanie zrobić dwie rzeczy: (1) żyć w grzesznych czynów, lub (2) żyć w własnej sprawiedliwości, które w oczach Boga, jest brudne szmaty lub niegodziwości ponieważ jest zanieczyszczone siebie. Ale chrześcijanin, powyżej i nad tym, co on ma z natury, ma również nowe życie, nową naturę. Piotr mówi nam, że staliśmy się uczestnikami Boskiej natury poprzez nowe doświadczenie narodzin, przez które musimy uciec się do korupcji, która jest na świecie. Stare życie, BIOSIS wciąż jest w nas, ale codziennie musimy pozwolić, aby Duch Święty nas kontrolować.

 

Te dwie natury zarówno chcą kontrolować umysł bo bez woli, bez decyzji umysłu, ani natura może nas kontrolować. Pragnienie ciała jest chodzić w ciele. Pragnienie Ducha Świętego jest dla nas jako chrześcijan, aby chodzić w Duchu, a walka jest wciąż szaleje w naszych umysłach. Paweł mówi: “porzucić dawnego siebie, oddanie się w nowego człowieka, a więc przez to robić, odłożyć kłamstwo, mówcie prawdę każdy ze swym bliźnim, bo jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.” List do Efezjan 4:25:

 

Dlatego każdy z was musi odłożyć kłamstwo i mówić szczerze do bliźniego, bo wszyscy jesteśmy członkami jednego ciała.

 

Życie BIOSIS jest życie indywidualności. Innymi słowy, życie życie BIOSIS dla siebie, co jest najlepsze dla mnie, co jest dobre dla mnie, co jest najbardziej interesujące dla mnie, to co życie BIOSIS dąży do. Ale nie ma samo w życiu Jezusa Chrystusa, którą otrzymaliśmy za pośrednictwem nowego doświadczenia urodzenia. Nowe życie jest zdominowane życie, kontrolowane przez ten wspaniały, wyniszczenie miłości Boga. W 1 Koryntian 13:5 Paweł mówi nam:

 

To [bezwarunkowa miłość Boga] nie jest niegrzeczny, to nie jest samolubna, nie jest łatwo gniew, to wciąż nie rejestruje błędów.

 

Nie ma własny rachunek w bezwarunkowej miłości Boga. Kiedy życie kontroluje nas, będziemy odkładać kłamstwa, będziemy mówić prawdę.

 

Ale jest jeszcze jedno. Ponieważ nie ma samo w tym nowym życiu, Kościół chrześcijański jest opisany jako człowieka. Ludzkie ciało jest doskonałe urządzenie. Mamy różne członków: mamy ręce, mamy nogi, mamy oczy, mamy uszy, każdy robi swoją własną funkcję, ale nasz organizm ludzki jest w doskonałej jedności. Gdy żołądek jest głodny to mówi do głowy, mówiąc: “Jestem głodny”. Następnie szef mówi do nóg mówiąc: “Idź do lodówki i trochę żywności dla żołądka.” Nogi nie mów: “Ja jestem nie głodny. Niech brzuch pójść i dostać jedzenie, jeśli chce trochę. “Istnieje doskonały złożenie do głowy.

 

Podobnie, kiedy chrześcijanie są kontrolowane przez miłość Boga i samo jest ukrzyżowany, będziemy mieć jedno serce i jednego ducha, bo zostały połączone ze sobą przez życie Chrystusa. Staliśmy się jednym ciałem. W 1 Kor 13, Paweł mówi o miłości Boga, ale w 1 Kor 12, mówi o jedności ciała przez Ducha. Kiedy jedna cierpi, wszystkie cierpią, kiedy jedna smuci, wszystkie ubolewania z powodu czujemy do siebie. Miłość Chrystusa kontroluje nas. Następnie w wersecie 26 Paweł złoży oświadczenie, które jest raczej trudne do zrozumienia. Efezjan 4:26:

 

W waszym gniewem nie grzesz ….

 

“Bądź zły i odtąd już nie grzesz.” Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwy oburzenia. Kiedy Jezus oczyścił świątynię ze względu na handlarzy, który był sprawiedliwy oburzenie. Paweł mówi w wersecie 26: “Nie pozwól, sprawiedliwy gniew, który jest do przyjęcia, zamieniają się w grzechu.” Innymi słowy, “Nie pozwól bezinteresownej gniew, który walczy dla sprawy prawdy lub straży prawdy, staje się środki samousprawiedliwienia lub odpowietrzania swoje osobiste odczucia, Twój samolubny złości. To znaczy, nie pozwól, sprawiedliwy gniew zamieni się grzesznego gniewu “Ponieważ jesteśmy grzeszni ludzie, jeśli istnieje rozbieżność pomiędzy dwoma wierzących, jeśli dwa wierzący ma powód, mówi w drugiej połowie wersetu 26.:

 

Nie pozwól, by słońce w dół, gdy jesteś nadal zły ….

 

“Make up zanim dzień dobiegnie końca, ponieważ jesteśmy jedno w Chrystusie”. Efezjan 4:27:

 

… I nie dają diabłu przyczółek.

 

Nie dają się do diabła. On nie ma prawa nad wami. Jesteś zostały wykupione z tego świata i z rąk szatana. Efezjan 4:28:

 

Kto kradnie wolno kraść już nie, ale musi pracować, robić coś pożytecznego własnymi rękami, to może on mieć coś do podzielenia się z potrzebującymi.

 

Zdaję sobie sprawę, że żyjemy w świecie, chciwe, egoistyczne i że ludzie przyjdą do ciebie, który rzeczywiście może pracować, ale z powodu swojej miłości i dobroci jako chrześcijanin będzie skorzystać z Ciebie, ale pamiętaj, że Paweł mówi w 2 Liście do Tesaloniczan 3:10 :

 

Bo nawet, gdy byliśmy u was, dał wam tę zasadę: “Jeśli człowiek nie będzie działać, nie wolno mu jeść.”

 

Musimy więc wykorzystać nasz osąd. Co Paweł mówi tutaj, że chrześcijanie nie powinni korzystać z innych, ale powinni pracować na swoje utrzymanie. Nie korzystać z uprzejmości innych, zrobić coś więcej niż praca dla życia. Pracuj tak, że możesz mieć nadmiar, aby pomóc innym, którzy są w prawdziwej potrzebie.

 

Następnie w wersecie 29 Paweł mówi:

 

Nie pozwól, aby jakiekolwiek niezdrowe Dyskusja wyjdzie z ust waszych, ale tylko to, co jest przydatne do budowy innych się zgodnie z ich potrzebami, że może skorzystać ci, którzy słuchają.

 

W Filipian 4:8, Paweł mówi pięknie:

 

W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co jest słuszne, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie – jeśli coś jest doskonała lub pochwały – myśleć o takich rzeczach.

 

Innymi słowy, chrześcijanin to człowiek, który żyje życiem, która odzwierciedla miłość do Jezusa Chrystusa, który objawił się w Jezusie Chrystusie, który objawia się w Jego ziemskim życiu. Chodził, czyniąc dobrze. Mówił o miłości. Były czasy, kiedy musiał upominać faryzeusze, co było sprawiedliwym oburzenie, ale jako całość, Paweł mówi, że nasze życie musi odzwierciedlać życie Chrystusa. Następnie w wersecie 30 On sprawia, że ​​bardzo ważne stwierdzenie:

 

I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, z którym zostały zamknięte na dzień odkupienia.

 

Teraz nie wolno nam mylić zasmucanie Ducha Świętego z bluźni Ducha Świętego, który mówił Jezus w Ewangelii Mateusza 12:31 i 32:

 

I tak powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Każdy, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz ktoś, kto mówi przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym wieku.

 

Jest wielu chrześcijan, którzy uważają, że ponieważ są narodzeni na nowo rodzą się do królestwa Bożego, że nie mogą opuścić to królestwo Boże. Przyjaciele, Bóg stworzył cię z wolnej woli. On nie zmusi was do Królestwa Bożego, ani On będzie zmusić cię do pozostania w królestwie Bożym. Jest to możliwe, chrześcijanie, bo bluźnić Ducha Świętego w tym sensie, że odwrócisz się do Boga i wrócić do świata. Paweł, pisząc do Tymoteusza, powiedział, że Demas, który był współ-ewangelista z Pawłem, opuścił prawdę i poszedł z powrotem do świata. W Liście do Hebrajczyków 6:4-6, Autor Listu do Hebrajczyków czyni go bardzo wyraźnie, że możliwe jest, po wysłuchaniu Ewangelii, po przyjęciu ewangelii, po uprzednim doświadczył nowego narodzenia i staje się dzieckiem Bożym i po smakowało dobre rzeczy przyjść, odwracaj się do Boga i ukrzyżować Chrystusa na nowo:

 

To jest niemożliwe dla tych, którzy kiedyś oświeceni, którzy zakosztowali daru niebieskiego, który został udostępniony w Ducha Świętego, którzy zakosztowali dobroci słowa Bożego i uprawnień nadchodzącym wieku, gdy odpadli, aby być sprowadzone do pokuty, ponieważ do ich straty są ukrzyżowanie Syna Bożego na nowo i poddanie go do publicznej hańby.

 

Jak powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza 10:22:

 

Wszyscy ludzie będą cię nienawidzić przeze mnie, ale kto stoi mocno do końca, ten będzie zbawiony.

 

Albo jak Hebrajczyków 10:38-39 mówi:

 

“Ale mój sprawiedliwy jeden z wiary żyć będzie. A jeśli on kurczy się wstecz, nie będę z niego zadowolony. “Ale my nie jesteśmy z tych, którzy kurczą się i są zniszczone, ale z tych, którzy wierzą i są zapisywane.

 

Tylko z wiary żyć będzie, ale jeśli ktoś czerpie z powrotem, jeśli ktoś odwraca się plecami do Boga i daje się Chrystusa i wraca do świata, Bóg mówi: “Moja dusza ma żadnej przyjemności”, ale nie są który wycofał się jednak wierzyć ku zachowują duszę.

 

Kiedy ty i ja stać się chrześcijanami, kiedy uznać Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, nie tylko masz zmianę statusu od potępienia do usprawiedliwienia, ze śmierci do życia, ale także zmianę królestw. Przed swoim nawróceniem, to należał do tego świata, jesteś częścią tego świata pod szatana. Ale teraz, że stałeś się chrześcijaninem, nie są z tego świata. Jezus powiedział do swoich uczniów w Ewangelii Jana 15:19:

 

Jeśli należeli do świata, to kocham cię jak własne. Jak to jest, nie należysz do tego słowa, ale Ja was wybrałem sobie ze świata. Dlatego was świat nienawidzi.

 

W 1 Jana 5:19 dowiadujemy się, że rasa ludzka dzieli się na dwa obozy:

 

Wiemy, że jesteśmy dziećmi Boga i że cały świat jest pod kontrolą złego.

 

My, chrześcijanie należą do Boga, ale cały świat jest pod Złego i tu jest problem. Chrześcijanie należą do królestwa niebieskiego, ale nadal żyją w świecie. Innymi słowy, wciąż mieszka na terytorium wroga. Musimy mieć na baczności. Nie możemy pozwolić diabeł do przejęcia przez ciele. To, co Paweł mówi w wersecie 30:

 

I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, z którym zostały zamknięte na dzień odkupienia.

 

“Przestań słuchać ciała i chodzić w Duchu. Niech Duch kontrolować swój umysł tak, że można żyć życiem, że Bóg chce, aby żyć “.

 

Co Paweł miał na myśli przez “zasmucanie Ducha Świętego”? Na żałobę Duch Święty jest działanie sprzeczne z Jego wiodącym, Jego kierunku. Jak wspomniano wcześniej, ciało chce, aby pójść swoją drogą, Duch chce, aby pójść swoją drogą i walka jest w umyśle. Jak Paweł mówi w Liście do Rzymian 12, musimy odnowić nasze umysły na dobę; musimy mieć umysł Chrystusa. Nie musi smucić Ducha Świętego, nie wolno nam zawieść Ducha Świętego, nie możemy odwrócić się plecami do pisma procesowego Ducha Świętego, bo jeśli to zrobimy, w końcu diabeł pociągnie nas z Chrystusem i zobowiązujemy grzech bluźnierstwa.

 

Paweł idzie nam powiedzieć, że to Duch Święty, pierwsze owoce zbawienia, które uszczelnione naszego odkupienia. Ale to uszczelnienie może zostać przerwane. Nowy Testament jest jasne. Dlatego chrześcijańskie życie jest walką i marca. Musimy walczyć z tą bitwę wiary przeciwko ciału, które jest częścią naszej natury. Twój największy wróg w świecie nie twój sąsiad lub inny wróg na świecie jest. Twój największy wróg na świecie jest własne ciało i codziennie musimy oddać ciało do krzyża, że ​​Duch Święty może przejąć i produkować życie Chrystusa w nas.

 

Dlatego Paweł stwierdza Efezjan 4 (werset 31) tymi słowami:

 

Pozbyć się goryczy, wściekłości i gniewu, brawling i oszczerstw, wraz z każdej formy złości.

 

What a wonderful instrukcja Paweł daje nam. Następnie w wersecie 32, dodaje:

 

Bądź miły i współczujący dla siebie, przebaczania sobie wzajemnie, tak jak w Chrystusie Bóg odpuścił wam.

 

Usprawiedliwienie przez wiarę nie jest po prostu bilet do nieba. Usprawiedliwienie przez wiarę nie jest po prostu Bóg deklarując się forensically sprawiedliwy. Dzięki Bogu jest to, że jednak uzasadnienie jest też “Nie ja, lecz Chrystus.” Usprawiedliwienie przez wiarę zawsze daje prace. W Ef 2,8-9 Paweł mówi nam, jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie z uczynków:

 

Bo to jest Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę – i to nie od was, lecz jest darem Boga – nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

 

Ale potem w wersecie 10 idzie na dodać, że zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków:

 

Bo jesteśmy dziełem Boga, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował z góry za nas zrobić.

 

Wtedy, gdy idziesz do Tytusa, że ​​książki tego pogańskiego młodego człowieka, Paweł mówi do Tytusa, w rozdziale 2:11-14, że Chrystus odkupił nas z wszelkiej nieprawości, żeby mógł wyprodukować ludzi, którzy są gorliwi do dobrych uczynków:

 

O łaskę Boga, który niesie zbawienie ukazała się wszystkim ludziom. Uczy nas, aby powiedzieć “nie” bezbożności i namiętności światowych i żyć opanowany, pionowe i pobożny życie w obecnym wieku, podczas gdy oczekujemy błogosławionej nadziei – objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa , który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud, że są jego własny, chętny do tego, co jest dobre.

 

Następnie w Tytusa 3:5, przypomina nam, że nie są zapisywane z powodu sprawiedliwych prac zrobiliśmy ale miłosierdzia swego zbawił nas i odnawiające w Duchu Świętym:

 

… On nas zbawił, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z powodu swego miłosierdzia. On zbawił nas przez kąpiel odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego ….

 

Następnie w wersecie 8 mówi, musimy stale pamiętać, że my, którzy wierzą, muszą zrobić dobre jest to opłacalne, nie do nas, ale dla innych:

 

Jest to godny zaufania powiedzenie. I chcę, aby podkreślić te sprawy, aby ci, którzy zaufali Bogu może być ostrożnym, aby poświęcić się robić to, co jest dobre. Te rzeczy są doskonałe i korzystne dla wszystkich.

 

Dlaczego? Ponieważ mężczyźni i kobiety muszą zobaczyć w nas Chrystusa, drogi przyjacielu. Jezus w Ewangelii Jana 14:12 mówi:

 

I prawdę mówiąc, każdy, kto ma wiarę we mnie to, co robiłem. Zrobi jeszcze większe rzeczy niż te, becaue idę do Ojca.

 

Co Chrystus idzie do Ojca, aby zrobić z naszych dobrych uczynków? Jana 16:7 jest odpowiedź na to pytanie:

 

Ale mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla waszego dobra, że ​​idę dalej. Jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do ciebie, ale jeżeli odejdę, poślę Go do was.

 

Jezus musiał odejść do Ojca, aby dać nam Ducha Świętego, który może mieszkać w nas, że On może poprowadzić nas, prowadź nas, wzmacniają nas i rozmnażać się w nas wspaniały charakter naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby świat zobaczyć już nie nas, ale widzieli w nas Chrystusa nadzieja chwały. To właśnie chrześcijaństwo jest tym wszystkim chodzi. Z jednej strony mamy pokój z Bogiem, mamy pewność zbawienia. Wiemy, w którego wierzymy i dlatego mamy przyszłość, która jest wspaniała. Z drugiej strony, mamy ciało, które sprzeciwia się nasze nowe życie i musimy nauczyć się chodzić w Duchu i niech Chrystus objawi się w nas, że świat nie może już nas zobaczyć ale Chrystusa. Gdy widzą w nas Chrystusa, zrozumieją, będą one przyznać, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. To, drogi przyjacielu, to się modlę dla każdego z was, że będziecie wiedzieć tę prawdę i ta prawda was wyzwoli.

Amen.

 

Oryginalny tekst: http://www.jacksequeira.org/ephesusI.htm

Swietne kazanie tego samego autora (wideo) na podobny temat: http://vimeo.com/5740641